Çiftçi Yardımı

DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İŞLEMLERİ
 
- Başvuru dilekçesi 

- Çiftçi Kayıt Formu 

- T.C. Kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı 

- Çiftçi belgesi aslı ve 1 adet onaylı sureti 

- Vergi kimlik numarasını gösterir belge 

- Hisseli tapularda diğer hissedarlardan alınan muhtar onaylı muvafakatname veya noter onaylı tek taraflı Taahhütname (Ek 6)

- Tarım arazisinin mülkiyeti (eş , anne, baba ve çocuklara) ait ise maliklerin onaylarının olduğu Taahhütname 2 (Ek 7) 

- Yıl içinde araziyi işlediğine ve üretim yaptığına dair muhtar onaylı belge 

- Başvuru sahibinin Emekli Sandığı ve SSK' ya tabi olarak fiilen çalışmadığına ilişkin taahhütname 3 (Ek 8) 

- Tarım arazisi başka bir gerçek ve tüzel kişiye ait ise muhtar ve iki azanın imzaladığı onaylı zirai ortaklık ve kira mukavelesi 

- Kendi malı - kiraladığı - kullandığı arazilerin güncel tarih ve onay içeren tapu kayıt örnekleri

- Başvuru dilekçe ve evrakları Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilecektir.